Overslaan en naar de inhoud gaan

 
Per 1 januari 2013 komt er wegens aftreden van een van de leden van de Raad van Toezicht de functie van toezichthouder vacant.
De Raad van Toezicht van CarePower is een in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten en reglement.
Wij vragen een lid die affiniteit heeft met de activiteiten van CarePower en zijn specifiek op zoek naar een persoon met inhoudelijke ervaring op gebied van de gezondheidszorg en of welzijnswerk in de publieke sector.
Het betreft een onbezoldigde functie. Sollicitatie voor 15 december 2012 richten naar Raad van Toezicht CarePower Postbus 138 5660AC Geldrop of via E-mail: pvanekert@carepower.nl
 
PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT
Algemeen
CarePower is een organisatie op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder met betrekking tot ambulante psychiatrische thuiszorg in de breedste zin van het woord.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en staat die Raad met advies terzijde.
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn bestuurstaken en oog houdt op het belang van CarePower in relatie tot de maatschappelijke functie van CarePower, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij CarePower betrokken zijn.
Omschrijving CarePower
CarePower is een B.V. die een publieke taak uitvoert, gezondheidszorg uitsluitend door middel van professionals (agogisch MBO en HBO geschoold).
a. De leden van de Raad van Toezicht moeten affiniteit hebben met de activiteiten van de organisatie.
b. In de Raad van Toezicht moet een mix zitten van:
- leden die ervaring hebben uit het bedrijfsleven;
- leden die ervaring hebben in de publieke sector;
- leden die ervaring hebben op het snijvlak publiek/privaat;
- leden die ervaring hebben met een professionele organisatie.
c. In de Raad van Toezicht moet tevens een mix zitten van verschillende deskundigheden. Te denken valt aan leden met:
- zorginhoudelijke
- financieel-economische
- juridische
- politieke
- sociale en
- bedrijfskundige achtergronden.
d. Naast het gestelde onder a, b en c dient de samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden tot een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
e. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet gezekerd zijn dat de leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de Raad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren.
f. Om een goede taakvervulling te waarborgen dienen de leden van de Raad van Toezicht voldoende beschikbaar en flexibel in tijd te zijn.

Functie
Overig
Verval datum